Ereloon

Bij de berekening van het ereloon wordt enerzijds uitgegaan van de bekendheid van de advocaat, de specialisatie en ervaring, het belang, de complexiteit of hoogdringendheid van een zaak en anderzijds met de financiële mogelijkheden van de cliënt.
Meestal wordt het ereloon in overleg met de cliënt besproken.
Basis ereloon uurtarief = 145 EUR

Bij de invordering van facturen wordt een forfait of procentueel tarief doorgerekend. Afhankelijk van concrete afspraken kan schriftelijk een ander tarief overeengekomen worden bv in functie van de frequentie van de (handels)relatie, de precaire situatie, etc.

Telefoongesprekken worden doorgerekend tegen het basisuurtarief van 145 EUR.

Kosten (administratie en dossier)

Aanleg van een dossier = 145 EUR.
Opmaak van gewone brieven = 12 EUR/st. Dit is de kost van het typwerk door het secretariaat, het papier inclusief de benodigde postzegel en omslag.
Opmaak van mail = 12 EUR/st.
Typwerk = 12 EUR/blz. Dit is typwerk van teksten/procedureakten door het secretariaat, bv. besluiten, afrekeningen, schutbladen van bundels, verklaringen, etc.).
Een fotocopie = 0,40 EUR/blz. Dit is het werk van het secretariaat en het gebruikte papier, de toner en gebruik van fotocopiemachine/printer.
- brieven aan cliënt (met copie aan de verzekeringsmaatschappij en makelaar),
- brieven van tegenstrevers en tegenpartijen bestemd voor verzekerde e.a.,
- overtuigingsstukken,
- schutbladen bundels,
- besluiten (in x aantal exemplaren voor Rechtbank, klant, rechtsbijstand, makelaar, tegenstrever, eigen dossier),
- verzoekschriften tot fixatie (in x aantal exemplaren),
- vonnis en/of arrest (in x aantal exemplaren),
- de afrekening etc...
Verplaatsingen = 0,70 EUR/km.
Overschrijving = 2,00 EUR/st.
Procedureakten = 12 EUR/st.

Opmerking

Sedert jaren hanteert het kantoor deze kostenberekening op basis van richtlijnen van de Balie West-Vlaanderen.
Provisiefacturen worden op geregelde tijdstippen opgemaakt conform de evolutie van het dossier.

Alle facturen dienen wettelijk verplicht vermeerderd met de BTW van 21%.